16.01.2012 13:20

Termín splatnosti místních poplatků na rok 2012

2. duben 2012 - termín splatnosti místních poplatků ze psů a za komunální odpad na rok 2012

Místní poplatek ze psů

Správce místních poplatků, Odbor ekonomiky a majetku Magistrátu města Liberec upozorňuje všechny držitele psů – fyzické osoby s trvalým pobytem a právnické osoby se sídlem na území města Liberec, že ke dni 2. dubna 2012  je splatný místní poplatek ze psů za rok 2012.

Roční sazba poplatku činí 600,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 1.500,- Kč. Pokud pobírá držitel psa některý z důchodů jako jediný zdroj příjmů, činí roční sazba 200,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 300,- Kč.

V případě, že již psa nemáte ve svém držení nebo došlo k jiné změně ovlivňující výši poplatku, je nutné tyto skutečnosti ohlásit správci místních poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastaly. Vznikne-li nebo zanikne poplatková povinnost během roku, platí se místní poplatek ze psů v poměrné měsíční výši od 1.dne měsíce následujícího po měsíci, kdy situace zakládající poplatkovou povinnost vznikla, až do konce měsíce, ve kterém nastal stav určující zánik poplatkové povinnosti.

Místní poplatek za komunální odpad

Správce místních poplatků, Odbor ekonomiky a majetku Magistrátu města Liberec upozorňuje všechny občany, kteří mají trvalý pobyt na území města Liberec, že ke dni 2. dubna 2012 je splatný místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2012.

Výše poplatku se ani pro tento rok nemění, zůstává na částce 492,- Kč za osobu a rok, tj. 41,- Kč za měsíc.

Pro určení počtu zpoplatňovaných měsíců v případě změn (narození, úmrtí, změna trvalého pobytu) je rozhodný stav na konci měsíce. Skutečnosti ovlivňující výši poplatku je občan povinen ohlásit správci místních poplatků do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

 

občané mohou hlásit změny v poplatkové povinnosti nebo získat informace o stavu svého osobního účtu v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 22 a 23.

Platby místních poplatků provádějte na účet č. 19–7963850237/0100 pod přiděleným variabilním symbolem těmito způsoby: prostřednictvím České pošty s.p., bezhotovostním převodem z účtu, hotově nebo platební kartou v pokladně Magistrátu města Liberec v přízemí budovy Nového magistrátu u přepážek č. 5 a 6.

Úřední a pokladní hodiny:

pondělí a středa 8 – 17 hod., úterý a čtvrtek 8 – 16 hod., pátek 8 – 14 hod., sobota 8 – 12 hod. (Každý poslední pátek v měsíci je budova uzavřena – sanitární den.)

Dotazy zodpoví na telefonních číslech 485 243 226(227;246;243); e-mail: odpady@magistrat.liberec.cz.

 

 

—————

Zurück