27.06.2018 00:00

2018 06 27 Průmyslová zóna v Ostašově II. - zastupitelstvo rozhodlo proti zájmu většiny obyvatel Ostašova

Na červnovém zasedáni libereckého zastupitelstva předložila zastupitelka Pavla Haidlová materiál, žádající primátora - Tibora Batthyányho, aby jako pověřený zastupitel pro územní plán (dále ÚP) vydal pokyny, které zajistí, aby plochy v Ostašově (8.28.E.3.60.20.h) zůstaly nadále jako plochy přírody a krajiny.

V důvodové zprávě předloženého materiálu uvedla, že právě na těchto pozemcích byn investor chtěl vybudovat novou průmyslovou zónu, přestože je tam vysoce kvalitní zemědělská půda. Nesouhlas s průmyslovou zónou v Ostašově svým podpisem přitom vyjádřilo více než 1200 libereckých občanů. Nová průmyslová zóna v Ostašově není nezbytně nutná, nachází se tam kvalitní zemědělská půda.  Od doby zahájení prací na pořizování ÚP došlo na základě vysokého úbytku zemědělské půdy k podstatným změnám v přístupu k její ochraně, což např. dokládá i přelomové rozhodnutí o zrušení územního plánu, kdy krajský soud v Praze uznal, že kvalitní půda nemůže být odňata, pokud není prokázán veřejný zájem. Dle názoru soudu může být půda I. a II. třídy ochrany odňata jen v případech, kdy veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany půdy a výstavbu soukromého komerčního centra, kde se již řada obdobných staveb nachází, za takový zájem nepovažuje. To ostatně uvedl již v roce 2011 i samotný tvůrce územního plánu arch. Plašil - cit.: ,,Ze všech míst jsou tyto plochy pro průmyslovou zónu nejlepší, ale obávám se, že se od této varianty bude muset odstoupit, v lokalitě se totiž nachází zemědělská půda, která je chráněná.“ Průmyslovou zástavbou v této lokalitě by došlo k podstatnému zhoršení životního prostředí i životních podmínek místních obyvatel. Navrhovaná infrastruktura, která má propojit průmyslovou zónu JIH a SEVER navýší frekvenci vozidel a s tím související další negativní vlivy na životní prostředí i obyvatele v této části města. V blízkosti uvedené lokality se přitom nabízí využít plochy brownfieldu bývalé slévárny na ploše cca 12 ha., navíc zde není vyřešena doprava.“

Pro průmyslovou zónu proti které bojují lidé z Ostašova hlasovalo 5 zastupitelů, zdrželo se 8,10 nebylo přítomných, 16 bylo proti (tj. pro ponechání lokality v zeleni a respektovalo zájmy občanů). Pro přijetí předloženého návrhu nebyl dostatečný počet hlasů. Je tedy třeba bojovat dál...

výsledky hlasování najdete ZDE

—————

Zpět