04.06.2012 11:29

STOP průmyslovým zónám v Machníně a Ostašově

V sobotu dne 2.6. 2012 se konal pochod nazvaný: "STOP průmyslovým zónám Machnín a Ostašov, aneb v jednotě je síla!" Pochodu, který zorganizovali společně členové Společnosti občanů Machnína a Spolku přátel Ostašova se zúčastnilo celkem na 292 účastníků ve věku od 0,8 do 75 let. Vzhledem ke konkurenci množství dětských dnů, Chrastavským slavnostem a ideálním podmínkám pro zahradničení, lze považovat tuto účast za překvapivě vysokou a dokládající stoupající zájem veřejnosti o dění v Machníně a Ostašově . Liberec ve své novodobé historii nemá mnoho podobných akcí vyjadřujících občanskou soudržnost tří městských částí (Bedřichovka, Machnín, Ostašov) v boji za společnou věc.

V cukrárně U Elišky v Machníně proběhla prezence účastníků a detailní seznámení s problematikou připravovaných průmyslových zón Ostašov a Machnín formou dobře připravené detailní prezentace. Pro mnohé občany byly sdělené informace novinkou a neskrývali zděšení , když se dozvěděli, např. že mají být do Machnína umístěny ekologické zátěže z jako areály drtiček odpadu (Perena , Eurovia atd.) nebo, že jim v Ostašově pod okny povede sběrná komunikace. 

Za ideálního turistického počasí se pak vydali z Machnína na Bedřichovku , kde byli přímo na místě seznámeni s dotčenými lokalitami. Asi nejostřejší diskuse se strhla, když na Bedřichovku dorazil také pan náměstek Rutkovský a vyslechl si všechny argumenty proč je připravovaná zóna nad Machnínem pro občany nepřijatelná. Zklidnění nalezli účastníci v machnínském kostele Božího srdce Páně, kde shlédli výstavku fotografií z historie Machnína a poslechli si vyprávění a diskuse pamětníků podkreslené libými zvuky klavíru. 
Na trase se Machnín ještě „pochlubil“ jak se o něj město „stará“, trasa vedla poničenými ulicemi, kolem neudržovaných příkopů, směrem na Zlatý kopec. Cestou k Ostašovu všichni viděli nevzhledné hladové stěny průmyslových hal bezprostředně navazující na zástavbu rodinných domů. Účastníci procházeli lokalitou, kde se potkává průmyslová zóna se všemi svými negativy s rodinnými domy, jízdárnou a chceme –li s vesnicí. Obdobný osud by čekal i Machnín a Bedřichovku. Příšerné! 

U letiště bylo pak další kontrolní stanoviště, kde lidé dlouze diskutovali o připravovaných devastacích krajiny a necitlivých zásazích do rázu Ostašova. Cíl pochodu byl v Ostašově, v kostele sv. Vojtěcha, který Spolek přátel Ostašova opravuje a aktuálně zde vystavuje historické sklo. Vyvrcholením celé akce bylo pak setkání občanů Bedřichovky, Machnína a Ostašova se zastupiteli. Pozvání ze všech oslovených zastupitelů přijali pan Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch, kterého je nutno pochválit, že jako jediný absolvoval celou trasu pochodu na kole. Dále pak pan Bc. Jiří Šolc, náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu a Ing. Karolína Hrbková, předsedkyně výboru pro rozvoj a územní plánování. 

Třída v ZŠ Ostašov byla přeplněna občany, kteří ostře diskutovali o problematice průmyslových zón. Občané Machnína vyjádřili jasně své nepochopení a rozhořčení, proč by jiným obyvatelům Liberce mělo být ulehčeno od ekologických zátěží, a proč by se smetištěm Liberce měl stát jen Machnín. Hlasitě vyjádřili své jasné NE těmto provozům v Machníně a doporučili zastupitelům tyto provozy vymístit např. do polí mimo katastr města Liberce , daleko od jakékoliv zástavby. Zastupitelé byli opakovaně žádání, aby stáli na straně občanů na nikoliv na straně podnikatelů a průmyslové (betonové) lobby. Dále se diskutovalo i o tom, proč v Liberci mají vzniknout najednou tři průmyslové zóny, Ostašov, Machnín a Lites, tedy jak ÚP Liberce zohledňuje bezprostředně navazující průmyslové zóny jiných měst a obcí. Pan Rutkovský slíbit tuto návaznost prověřit. Emoce také rozproudila diskuse o nové komunikaci, která má rozdělit Ostašov. Zde bylo občanům Ostašova, k jejich silné nelibosti, sděleno, že komunikace každopádně vznikne a je jen otázkou kde a kdy (vzhledem k nedostatku finančních prostředků) . 

S tím se však místní nechtějí spokojit. Dále kritizovali, že město nenabízí žádné kompenzace za připravovaná omezení. Z původně plánované hodinové diskuse byly hodiny dvě, ale oboustranně jistě přínosné. Je třeba poděkovat politikům, že vstoupili na tuto chvílemi velmi horkou půdu a pochválit i účastníky ze strany občanů, že i ostrá diskuse byla většinou vedena věcně a na úrovni. Emoce se dařilo držet i díky šikovné moderátorce, předsedkyni Spolku přátel Ostašova Pavle Haidlové. Mimo hlavní téma územního plánování se dostalo např. i na problematické řešení křižovatky přímo před ZŠ Ostašov, kde panovala vzácná shoda politiků s občany, že se zde něco nepovedlo a je třeba stávající stav řešit opravou. 

Během tohoto setkání zaznělo několikrát, že celý proces nového územního plánu je stále v běhu. Názory, pokyny a využití jednotlivých ploch se neustále vyvíjí a mění, proto je nutno stále vést dialog a finálně pak připomínkovat i nový územní plán po jeho druhém představení veřejnosti. Diskuse byla zakončena proslovem předsedy Sdružení občanů Machnína, pana Porše, který vyzval občany k aktivnímu přístupu k dění v jejich okolí a poděkoval také politikům za účast na této akci. 

Velmi zdařilou a perfektně organizačně zvládnutou tečkou tohoto pochodu byla kulturní akce Ostašovská noc II. Na závěr lze jednoznačně říci , že hlavní cíl celého pochodu, tj. seznámit co nejširší okruh občanů našich městských částí s reálnými a ne zrovna růžovými vyhlídkami do budoucna, ukázat jim, co se na nás chystá a jakými cestami se tomu můžeme bránit, akce rozhodně splnila. V žádném případě to neznamená, že teď můžeme složit ruce do klína, ba naopak! 

více obrázků najdete zde

—————

Zpět