18.05.2018 21:28

2018 05 18 Průmyslová plocha v Ostašově

Zastupitelstvo města by mělo v dohledné době schvalovat strategickou změnu, která by měla povolit umístění nové průmyslové zóny v Ostašově. Vzhledem k tomu, že tuto změnu nepovažujeme za strategickou a i další argumenty hovoří proti jejímu umístění do Ostašova, byl jménem spolku všem zastupitelům města Liberec odeslán dopis v tomto znění:

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení zastupitelé města Liberec,

obracím se na Vás, protože věřím, že většině z Vás není lhostejné, co si Vaši voliči přejí a chcete jejich zájmy respektovat a prosazovat. Možná už koncem května na zastupitelstvu budete hlasovat o návrhu strategické změny ÚP č. 101, ve které se jedná o změnu ploch přírody a krajiny na plochy průmyslové výroby na pozemku p.č. 505/11 v k.ú. Ostašov.

Podnět na změnu ÚP Liberec č. 101 byl již v programu na zasedání zastupitelstva dne 26. 4. 2018 a byl schován pod bodem programu č. 16 -  vydání 88.C1 změny územního plánu města Liberec. Předkladatel tento bod na poslední chvíli z jednání stáhnul, s tím, že bude předložen až na příští zastupitelstvo.

Uvedený pozemek byl v novém ÚP navržen na plochy průmyslové výroby jako lokalita 8.28.E3.60.20.h. Již v průběhu procesu pořizování nového ÚP Liberec jsem byla zmocněna občany z Ostašova, Karlinek a Horní Suché jako zástupce veřejnosti k podání připomínky proti navržené průmyslové zóně. Nesouhlas s průmyslovou zónou v Ostašově svým podpisem vyjádřilo ke konceptu více než 1200 a k návrhu přes 700 občanů,  to není málo. Dosud jsme se nedozvěděli, jak s naši připomínkou bylo naloženo.

K našemu velkému překvapení, počátkem roku 2018 jsme se z tisku dočetli, že v Ostašově do roku 2020 má vyrůst nová průmyslová zóna (ve výše uvedené lokalitě), a to ještě dříve, než bude schválen nový ÚP,  a to tzv. strategickou změnou.

Jsme přesvědčeni, že další průmyslová zóna u Ostašova je zbytečná.

Žádné PRO, jsme se zatím nedozvěděli (Mgr. Korytář na projednání s občany, které bylo narychlo svoláno, v Ostašově dne 23. 4. 2018 argumentoval 200 pracovními místy – v době, kdy není nezaměstnanost a naopak je velká poptávka po pracovních silách do fabrik nás opravdu nepřesvědčil). Taktéž důvody, proč se má návrhová plocha projednávat jako strategická, v čem spočívá mimořádný význam pro město Liberec a pro jeho občany, jsme se nedozvěděli.

A jen stručně pár PROTI od nás:

  1. V blízkosti uvedeného pozemku je brownfield Slévárna na ploše cca 12 ha, tam by se měli stavební záměry – průmysl,dle našeho názoru směřovat
  2. Pracovní místa, kterými se argumentovalo, již nejsou aktuální
  3. Jedná se o kvalitní zemědělské půdy, neměly by se nevratně znehodnocovat.
  4. Není vyřešena doprava k této lokalitě.
  5. Negativní ekologické vlivy – omezení infiltrace a retence vody – zvýšené nebezpečí lokálních povodní
  6. Potenciální nebezpečí kontaminace okolí – odpadní vody, zvýšený objem dopravy
  7. Nezbytný dovoz pracovních sil z jiných zemí – nebezpečí zvýšení socio-patologických jevů, kriminalita.

Touto formou, velmi stručně jsme Vám chtěli podat informace k věci, o které budete pravděpodobně již v blízké době rozhodovat. Neupřednostňujte zájmy jednotlivce nad zájmy občanů žijících v dané lokalitě. Neopakujte chyby svých předchůdců, nedovolte aby ekonomické zájmy jednotlivců převážily nad zájmy ekologickými. Rozhodujte v zájmu většiny, myslete na budoucnost, na to v čem budou žít další generace.V Ostašově už máme chátrající Slévárnu, Kovošrot, trafostanici - naproti tomu nemáme chodníky, dětské hřiště, kulturní dům, restauraci a další, v obcích běžné a pro občany potřebné zázemí.

Nechceme, aby došlo k nevratnému zničení dalších ploch přírody, zemědělské půdy a aby se zhoršili životní podmínky lidí v Ostašově, není nám lhostejné místo, kde žijeme.

Proto Vás žádáme, abyste tento záměr nepodpořili.

Mgr. Blanka Beková, Moravská 54, 460 10  Liberec XX

zmocněnec veřejnosti pro ÚP Liberec, místopředsedkyně Spolku přátel Ostašova

Liberec 15. 5. 2018

—————

Zpět