20.07.2016 20:14

2016 07 20 Výtěžek Tříkrálové sbírky půjde opět na Hospic sv. Zdislavy

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita České republiky vždy počátkem roku. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými organizacemi. 

Spolek přátel Ostašova se do akce zapojuje od roku 2013 a to především díky paní Blance Chalupové a panu Cvejnovi, kteří s dětmi převlečenými za tři krále chodí Ostašovem a Karlinkami, zpívají koledy a místní občané za připomínku této významné události a tradice plní zapečetěné pokladničky finančními dary. Spolek může poměrnou část výtěžku této sbírky věnovat resp. určit, kterou organizaci  zabývající se sociálními službami, podpoří. Spolek si vybral Hospic sv. Zdislavy, který zajišťuje tolik potřebné služby dlouhodobě nemocným.

V letošním roce bude členy Spolku přátel Ostašova poukázána Hospicu sv. Zdislavy částka ve výši 6.974 Kč.

—————

Zpět