KDO JSME

Spolek byl založen v roce 2010 za účelem péče o kostel sv. Vojtěcha, zlepšování kvality života místních obyvatel a se snahou oživovat místní tradice i zvyklosti. 

V letech 2012 až 2019 jsme pořádali Ostašovský masopust s maskami, které byly  vyrobeny podle původních vzorů a podařilo se tak oživit dávnou tradici. Obnovili  jsme poutní slavnosti ke cti sv. Vojtěcha, kterému je ostašovský kostel zasvěcen. V rámci slavností je připomínána i bitva z r. 1757, která má přímou souvislost se stavbou kostela. Ve výročních letech to bývá formou ukázky dobového vojenského tábora a samotné bitvy za účasti dobrovolných vojenských spolků z Čech, Německa i Polska. 

Spolek svou činnost postupně rozšířil o další AKTIVITY a zapojil se do mnoha PROJEKTŮ, národních či nadnárodních akcí jako např. Noc kostelů, Dny evropského kulturního dědictví, Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka nebo Ukliďme svět.

V září 2011 byl zahájen projekt "Toulky minulostí", jehož prostřednictvím pátráme po historii Ostašova a jeho okolí. Podařilo se nám tak získat historicky cenné informace i dokumenty. Koncem roku 2011 díky tomu spolek vyhledal a následně kontaktoval část původních obyvatel, kteří odešli po II. sv. válce do německé vesničky Dechow (jednalo se o 40 místních rodin - 108 osob). V roce 2012 došlo k prvnímu setkání s těmito rodáky a k navázání spolupráce s tamním občanským sdružením. Od té doby se pravidelně navštěvujeme. Další partnerství bylo navázáno např. s obcí Ostašov u Třebíče a částí obce Staňkovice u Kutné Hory také zvanou Ostašov. 

Mezi místně zajímavá a turisticky vyhledávaná místa patří pozůstatky velkého zajateckého tábora, který byl v Ostašově zbudován během I. sv. války tzv. "vojenský hřbitov". Zásadní měrou se do historie Ostašova a jeho okolí zapsala již zmíněná sedmiletá válka. Jedna z významných bitev totiž proběhla přímo na zdejších polích. Za útrapy spojené s válkou dostala obec finanční odškodněni a za tyto prostředky nechala v Ostašově (dnešní Horní Suché) vystavět kostel, který občané zasvětili sv. Vojtěchovi. Informace o dalších zajímavých místech nebo událostech lze najít na osmi informační tabulích rozmístěných v Ostašově a okolí (jejich podrobný popis najdete pod tímto ODKAZEM).

   

Od srpna roku 2011 má spolek kostel sv. Vojtěcha v péči a pořádá zde různé benefiční akce pro jeho záchranu (kromě výše jmenovaných to jsou adventní koncerty spojené s výstavou betlémů, výstavy děl místních umělců, divadelní představení, koncerty známých i méně známých umělců nebo skupin, žáků ZUŠ aj.). Díky těmto aktivitám, grantům, osobním darům, podpoře místních firem, občanů i díky podpoře města Liberec nebo dalších institucí či nadací se již v kostele podařilo opravit původní oltář, věčné světlo, vnitřní omítky, původní lustr i hodinový stroj, věžička - na jejíž vrchol byla mnoha letech umístěna kopie původního kříže. Pořízeny byly nové ciferníky a věžní hodiny, nástěnná svítidla, nově byla zavedena elektřina, opravilo se harmonium, vchodové dveře včetně renovace původního kování. Do kostela se podařilo vrátit (alespoň v kopiích) obrázky původní křížové cesty, která byla vytvořena technikou "podmalba na skle". Opraveny byly kostelní lavice, stupínek před oltářem, kostel byl vymalován, nechaly se vyrobit nové dveře i schody do sakristie, opraveno bylo schodištěš na kúr...

Po mnoho let zanedbávaná budova znovu ožila a slouží opět k setkávání občanů a oslavě výzanmných dnů a výročí. Jsou zde znovu slouženy mše, konány svatební, pohřební i jiné obřady. Prostory jsou využívány také v rámci aktivit základní i mateřské školy. 

Členové Spolku tráví společné chvíle i mimo akce, které organizují. Jezdí na výlety, malují kraslice, pletou pomlázky, na podzim vydlabávají dýně, suší křížaly, na Štědrý Den se setkávají v kostele u stromku, který každoročně zdobí tradičními ozdobami a zpívají koledy, Nový rok společně vítají těsně před půlnocí slavnostním přípitkem v parku u kostela. A o tom všem by vlastně život na vsi nebo okraji města měl být..  ;-)