MÍSTO, KDE ŽIJU...

FINANČNĚ PODPOŘENO: 
 NADACE GLOBUS, MĚSTO LIBEREC - Fond rozvojové spolupráce a Spolek přátel Ostašova
                                                                       

Projekt měl za úkol vytvořit návrh - plán na zvelebení centra Ostašova, kde se převážně setkávají místní občané. Jde o frekventované místo v centru této městské části, kde se nachází škola, školka, kostel, park, zastávka MHD i ČD. Členové spolku zvelebují okolí kostela a kdysi zarostlý a neudržovaný pozemek města proměnili v park, kam umístili průlezku s houpačkami pro malé děti.

              

Pro vytvoření návrhu se sešli občané i zástupci místních institucí s architekty, kteří se vyjadřovali k předkládaným podnětům z pohledu proveditelnosti a komplexního řešení celého prostoru. První veřejné jednání proběhlo 27. června v místním parku. Architekti seznámili přítomné s prostorem, který vyznačili jako přirozené centrum a zároveň uvedli několik dobrých příkladů z jiných měst, která řešila prostor náměstí - návsí. Vysvětili, která místa z jejich pohledu považují za kritická (kontejnery, křižovatku, parkoviště, nálety), naproti tomu poukázali na místa, která by měla být vyzdvihnuta (zeleň, potok). Poté diskutovali s občany o tom, co jim zde chybí, co je třeba dořešit či změnit z jejich pohledu. Mezi návrhy se objevila žádost na přemístění kontejnerového stání, které stojí přímo v centru a během návštěvy kulturních akcí je prvním místem, které vítá příchozí návštěvníky, což není příjemné. Hledalo se tedy vhodnější místo. Dále byly vzneseny požadavky na řešení parkovacích míst, sjednocení vzhledu parků, na zlepšení situace v křižovatce před školou, která byla řešena, jak se říká  "o nás bez nás...". Lidem vadí především její zúžení, zbytečně vytvořené ostrůvky, které se nedají objet a tak jsou přejížděny. Velkým tématem byly chybějící a městem dlouho slibované chodníky.

     

Výstupem setkání byl návrh možného vzhledu budoucího centra, k jehož připomínkování se občané, architekti i zástupci institucí znovu sešli 17. října. Nové drobné připomínky i náměy byly vzaty na vědomí a zapracovány do konečné verze studie. Ta byla spolku předána v tištěné formě a poslouží jako podklad pro získání další podpory nebo jako příloha k žádosti o dotace na zvelebení centra této části města Liberce. 

                

Projekt podpořily dvě instituce. Jednou z nich bylo město Liberec, které finančně přispělo na pořízení studie možné podoby centra Ostašova; druhou byla Nadace Globus, kteá přispěla na pořízení venkovních fitnes prvků do parku.  

             

Článek: LIBERECKÝ ZPRAVODAJ - leden 2018

____________________________________________________________________________________________

CENTRUM OSTAŠOV - URBANISTICKÁ STUDIE

ATAKARCHITEKTI - SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA

Cílem studie bylo vytvoření návrhu pro zvelebení centra Ostašova a Horní Suché. Na základě toho proběhlo několik setkání nejen zadavatele se zpracovatelem, ale také dvě veřejná setkání s místními občany, kde bylo přesně definováno centrum a identifikovány problémy, které s daným prostorem souvisejí.Území bylo vymezeno v okolí křižovatky ul. Švermova, Ostašovská a Křížanská. Jde o prostory kolem základní školy, mateřské školy, kostela sv. Vojtěcha a Ostašovského potoka. Dále byl analyzován současný stav, kdy byly stanoveny silné i slabé stránky území - na základě čehož vznikla pocitová mapa definující prostor.

 
Prostor byl dále rozdělen na reprezentativní centrum, kulturní prostor vymezující území pro konání akcí, relaxační a oddychová plocha u vody, hřiště pro děti, zóna u potoka a místa pro parkování. Studie závěrem navrhuje možné uspořádání včetně příkladů řešení ploch v podobných lokalitách.
 
       
 

____________________________________________________________________________________________

Participativní rozpočet města 2021 - zvelebení centra Ostašova I. etapa

V roce 2019 vyčlenilo město Liberec částku ve výši  5 mil. Kč na realizaci drobných projektů. V nich mohou občané rozhodovat o tom, co se za tyto peníze ve městě v následujících dvou letech vylepší, zrealizuje nebo změní. Spolek přátel Ostašova se přihlásil s projektem "Místo kde žiju", který již prošel formální kontrolou do další fáze - tj. k hlasování veřejnosti. To proběhlo v březnu 2020. Pro jeden projekt je určena částka max 1 mil. Kč, proto byla realizace zvelebení centra Ostašova  rozdělena do etap. V této fází se jedná o realizaci 1. etapy, která by měla řešit vymístění kontejnerového stání z centra a o úpravu obou parků (nad i pod kostelem). V roce 2020 se projekt nedostal mezi vybrané, proto se budeme snažit přihlásit projekt v příštím roce.

Participativní rozpočet 2022 - nové průlezky do parku

Dětská průlezka, kterou spolek před lety pořídil a umístil do parku u kostela, dosložila. V tomto roce jsme proto žádali o nové herní prvky a jejich umístění do parku. Tentokrát jsme uspěli a průlezky v parku brzy budou na náklady města. Máme velkou radost.